Top laatste Vijf slotenmaker Overijse Stedelijk nieuws

3 huizen bovendien oostwaarts woonde Cornelis Florsiz., vleeshouwer over beroep. Tevens was deze ‘speelman’, ons ambacht dat op trouwerijen en overige feesten werd uitgeoefend, daar waar deze lustige paren op een tonen over zijn instrument, waarschijnlijk een fluit, naar zijn ‘pijpe’ liet dansen.

Ook werd welke lichaamsoefening op het ijs gepraktiseerd, zo zodra blijkt uit ons kopergravure van Le Basgitaar, tot een schilderij met Over der Neer, betreffende dit onderschrift “Divertissement d'hyver sur la rivière een Schie, pres la ville de Delft”. Ook de vergaderplaatsen der gilden werden, naar de stok, waarmede gespeeld werd, kolven genoemd.

Het deel betreffende de Gasthuisstraat tot een Molstraat met een Koornmarkt behoorde tot dit 9e kwartier. Soutendams wandeling begon op deze plaats voor brouwerij ‘De Clauw’ op een hoek van een toenmalige Gasthuissteeg, welke later in ons plateelbakkerij werd herschapen.

Delft was voor hem dus een aangewezen plaats daar waar Hugo de Omvangrijk in brons ofwel marmer moest verrijzen. Na drie eeuwen schijnt een tijd daar te zijn, om een wenk met een onsterfelijke Joost te volgen en ‘het Hollandsch Gemakkelijk’ ons beeld ‘te stellen’, ook niet ‘er te stellen’, daar waar het begon te gloren. [In een 20ste eeuw bezit Delft zichzelf vervolgens vooral druk geschapen daar waar Hugo mocht komen staan.]

Hij had immers geen keuken noch haard aangaande doen om zijn lijf te voeden en wegens verstijving te bewaren. Zijn armelijke kluis was gelegen tussen een huizingen over Rijhoven ten noorden en die met Lieven Peck ten zuiden, waar in 1600 Michiel Sasbout en dokter Foreest ons groot deel hunner levensdagen sleten. Sindsdien kan zijn een situatie daar bijzonder gewijzigd. Het zuidelijk deel van dit woonhuis der R.K. Leesvereniging [meteen Antieke Delft 205] neemt thans een plek in daar waar een Delftse ‘Isrealiet’ leefde en in 1624 overleed.

Vermoedelijk hield hij commensalen (soort kamerbewoners), het een Latijnse schoolmeesters ook niet louter vergund was, doch hen werd daarenboven vrijdom betreffende bier toegestaan door een burgemeesters, ook aan hun familie ‘ende oock de commensalen’ voor zover zij daar enige wens­ten te behouden.

Hugo Jansz van Groenewegen was in 1572 nog burgemeester in Delft, maar ‘slipte of glipte’ in het jaar een stad uit, na via de Prins wegens Spaansgezindheid enige tijd in huisarrest te bestaan gehouden.  

Een der toenmalige schepenen, Jacob Adriaensz. Paeu, welke een brouwerij en woonhuis aan de Koornmarkt bezat, was verder eigenaar met een ‘zomerhuysken’ met één haardstede, behalve bovengemelde poort gelegen, waar deze zichzelf met de beslomme­ringen der criminele rechtspleging en aangaande dit brouwersbedrijf kwam verpozen. Een tijd met lusthoven en buitenplaatsen was niet begonnen.

Beantwoorden Allicht ben je dit zeker eens betreffende hetgeen deze welbekende Nederlanders helpen. Afgezien betreffende het feit dat op deze plaats sprake is van een nationaal en internationaal bekende schilder dienen te wij ingeval betrokken inwoners aangaande Den Helder blij bestaan dat die man enthousiast bereid kan zijn om in het markante gebouw met na-oorlogse architectuur een beeldschoon museum en vrijplaats te creeeren. Alles kan zijn in gereedheid gebracht, dit kan zijn ons kwestie van inrichten in de vertrekken die hem bij intentie-overeenkomst aangaande 9 december 2014 bestaan toebedeeld. Een vrije beschikking aan het gehele gebouw!!!! Nadere condities verder te bespreken. Geef die schilder die mogelijkheid teneinde er voor te zorgen dat in Den Helder ook niet slechts maritieme bezienswaardigheden te bewonderen bestaan doch ook ons museum vanwege moderne kunst. Bestuurders aangaande Den Helder, laat deze mogelijkheid niet voorbij gaan, dat kan zijn weet te veel gebeurd.

In een loop der eeuwen zijn ze uitgestorven, verhuisd ofwel tot ons meer nederige staat afgedaald, vervolgens welke via hun voorvaderen in een maatschappij werden ingenomen en daarmee op hun beurt een waarheid bevestigd betreffende een spreuk dat niks bestendiger kan zijn dan onbestendigheid.

Voor het kijk op aangaande een kwartiermeesters moest deze dit dan ook de aangifte aangaande dit aantal stookplaatsen aan zijn huisvrouw opdragen, omdat hij alleen Klik hier afwezig was.

Dit komt mij wegens, dat Van Westrheene juist heeft geredeneerd en dat het huis, toen het derde van de Pepersteeg af gerekend en gelegen aan een oostzijde van het Antieke Delft zuidwaarts, door een schilder-brouwer tijdens bestaan verblijf hier ter stede gaat zijn bewoond.

Welke toestand kan zijn sedert ook niet verbeterd en het basrelief nog verdere onherkenbaar geworden; maar alang kan zijn dat waar voor ons, zo juist zodra vanwege een nauwkeurige Delftse stedenbeschrijver, ben ik toch verplicht in zijn gissing ook niet te berusten, nu mag worden uitgemaakt wat oorspronkelijk boven een Bagijnhofspoort werden uitgebeiteld.

.Vijf huizen van een Oostpoort was aan die zijde aangaande het Oosteinde het voormalige St. Agnieten- ofwel Agnitaconvent. Het was ontstaan 17e eeuw een verblijfplaats betreffende Franchoys Spierincx, de ‘tapisschier’ of vervaardiger betreffende tapijten behangsels, ons omvangrijk kunstenaar in zijn vak.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top laatste Vijf slotenmaker Overijse Stedelijk nieuws”

Leave a Reply

Gravatar